Generalforsamling i idrætsforeninger efter 6. januar 2021 i lyset af coronare-striktioner

Kan der afholdes generalforsamling i januar eller februar 2021? Fra 6. januar 2021 kl. 12.00 er forsamlingsbekendtgørelsen ændret, så der ikke må være forsamlinger, hvor der er flere end fem til stede på samme sted og tid, og der er ikke længere en særregel for siddende forsamlinger. Forsamlingsreglen på max. fem gælder til og med 28. februar 2021, men der kan selvfølgelig i perioden blive besluttet noget andet. Forsamlingsbekendtgørelsen ophæves den 1. marts 2021, så på nuværende tidspunkt er der ikke begrænsninger fra 1. marts 2021, men det kan naturligvis komme. I den forbin-delse kan det også være, at der genindføres særregler for siddende forsamlinger.

De nugældende regler betyder altså, at en generalforsamling i en idrætsforening er un-derlagt max. fem-reglen frem til og med 28. februar 2021.

I praksis betyder det, at det i januar og februar 2021 ikke er muligt at afholde fysisk ge-neralforsamling.

Hvad gør foreningen, hvis vedtægterne kræver, at der skal afholdes generalforsamling in-den udgangen af februar 2021? Fysisk afholdelse er ikke mulig, medmindre forsamlingsbekendtgørelsen senere bliver ændret. Udgangspunktet er derfor, at der indkaldes til generalforsamling til afholdelse i marts eller april, eventuelt i maj 2021. Er der allerede indkaldt til generalforsamling i ja-nuar eller februar må bestyrelsen enten informere om, at datoen fastholdes i håb om, at reglerne bliver ændret, og gør de ikke det, bliver generalforsamlingen aflyst, og der ind-kaldes til et andet senere tidspunkt. Eller også kan bestyrelsen allerede nu vælge af af-lyse den planlagte dato og indkalde til en ny dato i marts/april.

Den fysiske generalforsamling kan ikke ændres til en digital generalforsamling, medmin-dre denne mulighed allerede fremgår af foreningens vedtægter. Dog vil der i helt særlige tilfælde kunne siges at foreligge nødret, som kan begrunde, at der afholdes digital gene-ralforsamling, f.eks. hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er stoppet eller foreningen står foran at skulle træffe store beslutninger, der haster. Men det klare udgangspunkt er altså, at generalforsamlingen udskydes til fysisk afholdelse, når lovgivningen igen gør det muligt. Der er ikke tale om nødret i almindelighed medmindre den lovbestemte forhin-dring i at afholde generalforsamling bliver langvarig.

Hvornår bør der indkaldes til generalforsamling, hvis denne efter vedtægterne skal afhol-des i marts/april 2021?

Bestyrelsen har to muligheder. Enten indkaldes der på normal vis, men med bemærkning om, at hvis lovgivningen f.eks. ikke gør det muligt at afholde generalforsamlingen i marts, så bliver der varslet en ny dato. Eller også kan bestyrelsen vælge at afvente, indtil de eventuelle regler efter 28. februar 2021 kendes, og informere medlemmerne om dette.

———————————————————————————–

Jubilæumsbogen

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar