Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Hjordkær Ungdoms- og Idrætsforening. Foreningens hjemsted er Aabenraa Kommune. Foreningen er stiftet i 1919.

§ 2

Foreningens formål er at samle egnens voksne, unge og børn, for i godt kammeratskab at dyrke idræt, og i det hele taget bidrage til den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3

Stk. 1. Som medlemmer kan optages voksne, unge og børn, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen kan, efter indstilling fra et udvalg, sætte et medlem i karantæne eller udelukke et medlem, når der findes grund hertil. Det medlem, der sættes i karantæne eller udelukkes, kan anke kendelsen på den førstkommende generalforsamling.

§ 4

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. marts, og indkaldelsen med angivelse af dagsorden sker med 14 dages varsel, ved opslag i lokal området og på HUIF`s hjemmeside.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres før afholdelse af generalforsamlingen, og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer – blanke stemmer tæller ikke med), dog kræver udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Stk. 5. Der føres en protokol over vedtagne beslutninger. Den underskrives af dirigenten og har dermed juridisk gyldighed.

§ 5

Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:

1:Valg af dirigent

2:Aflæggelse af årsberetning
a: bestyrelsens årsberetning
b: udvalgsberetninger

3:Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4:Orientering om årets budget

5:Behandling af indkomne forslag

6:Valg af
a: valg af bestyrelsesmedlemmer
b: revisorer

7:Eventuelt

§ 6

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 40 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 7

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse der vælges for 2 år med 2 i lige år og 2 i ulige år. Desuden består bestyrelsen af en repræsentant for hver af foreningens idrætsgrene og festudvalg. (se § 10).

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med, de på generalforsamlingen valgte,  Formand, næstformand, kasserer og sekretær, og den  fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og foreningens kontingent.

Stk. 3. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved vidtgående beslutninger af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 4. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen stemmer for forslaget.

Stk. 5. Der føres en fortløbende protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes ved næstfølgende bestyrelsesmøde og underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

§ 8

Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgående forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 9

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december og bestyrelsen afgiver driftsregnskab og status til revisionen.

Stk. 2. Revisionen består af 3 personer, der er på valg hvert år.

§ 10

Stk. 1. Der oprettes et udvalg for hver idrætsgren, der er godkendt af bestyrelsen.

Stk. 2. Hvert udvalgsmedlem vælges for 1 år eller 2 år og består af et nødvendigt antal medlemmer, der vælges umiddelbart inden den ordinære generalforsamling. Udvalgsmødet bekendtgøres ved opslag i den lokale presse, og alle medlemmer, der er interesseret i det pågældende udvalg, har møderet og stemmeret.

Stk. 3. Hvert udvalg vælger en repræsentant, der indtræder i foreningens bestyrelse.

§ 11

Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en med det særlige formål indkaldt generalforsamling. Vedtagelse skal ske med 2/3 majoritet af de fremmødte afgive gyldige stemmer.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål.

Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.m. er effektueret.

Således vedtaget som vedtægt den 14. januar 2008

Svend Kristiansen

dirigent

På generalforsamlingen 14 marts 2012 ændres der i § 4 stk. 1.

Vedtaget med stemmeflertal.

Der er lukket for kommentarer.